تور کارخانه

Instrument performance test bench

میز تست عملکرد ابزار

تستر برق موتور سیکلت

Motorcycle Electrical Tester
Tensile testing machine

دستگاه تست کشش

دینامومتر شاسی

Chassis Dynamometer(3)
Robot arm welder

ربات جوشکار بازو

سختی سنج بلووی

Blovi hardness tester
metallographic microscope

میکروسکوپ متالوگرافی

آنالایزر اگزوز خودرو

Automotive Exhaust Analyzer
automatic fox machine

دستگاه روباه اتوماتیک

دستگاه تست کشش

Tensile testing machine
Carbon and sulfur analyzer

آنالایزر کربن و گوگرد

محفظه آزمایش نمک پاش

Salt spray test chamber

آنالایزر کربن و گوگرد

new car design
new car design
new car design