چشم انداز ماموریت

e431d5aa305d7bc88369ac076227a63

ماموریت

فرهنگ موتورسیکلت سنگین چینی را رهبری کنید.

اجازه دهید صنعت موتور سیکلت چینی جهان را رهبری کند.

چشم انداز

برای اینکه رهبر صنعت موتور سیکلت سنگین سفارشی چینی باشید.

برای تبدیل شدن به یک شرکت شاد که در آن همه مردم هانیانگ رویاهای خود را با هم تحقق بخشند.